preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brestje Sesvete

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj

Autor: Administrator , 30. 4. 2021.

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Osnovna škola Brestje
Sesvete, Potočnica 8
Tel: 01/2012-075

KLASA: 602-02/21-01/73
URBROJ: 251-380-21-01
Sesvete, 29.travnja 2021.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – isr., 90/11/16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 07/17, 68/18) i članka 61. Statuta Osnovne škole Brestje,  Školskog  odbora Osnovne škole, održane dana 29. travnja 2021. godine na 3. sjednici Školskog odbora donio je

 

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

 1. Školski odbor Osnovne škole Brestje raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Brestje.
 2. Natječaj će se objaviti u „ Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Osnovne škole Brestje dana 30.04.2021. godine.
 3. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 4. U skladu s člankom 61. Statuta Osnovne škole Brestje Školski odbor utvrdio je tekst natječaja  i uvjete koje ravnatelj/ica mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojega se primaju prijave na natječaj i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti izviješteni  o imenovanju.
 5. Školski odbor na sjednici održanoj dana 29. travnja 2021 donio je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice (KLASA: 602-02/21-01/73, URBROJ: 251-380-21-01)

 

Predsjednica Školskog odbora
Ana Kordić, dipl.uč.

 


Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18) i članka 61. Statuta Osnovne škole Brestje, Školski odbor Osnovne škole Brestje raspisuje:

 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.)
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika:

 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne  osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
 • drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine:

 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina
 • drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima:

 • dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
 • osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

Predsjednica Školskog odbora
Ana Kordić, dipl.uč.

 [više]

Obavijest

Autor: Administrator , 9. 4. 2021. 12:06

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8, 10360 SESVETE
KLASA: 112-01/21-01/85
URBROJ: 251-380-21-01
SESVETE, 9. travnja 2021.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po natječaju učitelja tjelesne i zdravstvene kulture ,, VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE“

OBAVIJEST

Na natječaj za radno mjesto objavljen na internetskoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i internetskoj  stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao od 10.3.2021. do 19.3.2021. Školski odbor Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, na sjednici  održanoj elektronski, 8.4.2021. na prijedlog ravnatelja izabrao je:

za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kultura ,,VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE“ na neodređeno puno radno vrijeme, DANIJELA JENEČIĆA.

 

Ravnatelj škole:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 31. 3. 2021. 15:06

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8, 10360 Sesvete
KLASA: 112-01/21-01/79
URBROJ: 251-380-21-01
Sesvete, 31. ožujka 2021.

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 10.3.2021. do 19.3.2021. donosi

 

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to u petak 2. travnja  2021. u 9:30 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto  učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture ,,VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE“, na neodređeno puno radno vrijeme 1 (jedan) izvršitelja/ice

1. DOMAGOJ PELIVAN
2. LUKA SABLJIĆ

3. JOSIPA JUGO
4. ANDREJ PINTARIĆ
5. LEA BURCAR
6. DANIJEL JANEČIĆ
7. LUKA ŠAČIĆ

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 10. 3. 2021. 21:50

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
Potočnica 8, 10360 Sesvete
KLASA:112-01/21-01/33
URBROJ:251-380-21-01
SESVETE, 10. ožujka 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 10. ožujka 2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 1. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ,,VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE“ - 1 izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

UVJETI: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.


Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu, području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 10. ožujka  2021. do 19.ožujka 2021. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 22. 2. 2021. 11:10

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8 - 10360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 251-380-21-01
SESVETE, 22.veljače 2021.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po natječaju

 

OBAVIJEST

Na natječaj za radna mjesta objavljen na internetskoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao 28.1.2021. do 5.2.2021.

Školski odbor Osnovne škole Brestje, Potočnica 8. 10 360 Sesvete.,na sjednici održanoj 19.2.2021. na prijedlog ravnatelja izabrao je sljedeće kandidate:

 • za radno mjesto kuhar/ice na neodređeno puno radno vrijeme, NATALIE MICHELLE JURIĆ- BARE
 • za radno mjesto kuhar/ice na neodređeno puno radno vrijeme, ŽELJKO KRAIĆ

 

 

Ravnatelj škole:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 11. 2. 2021. 15:08

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

 

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete
KLASA: 112-01/10-01/22
URBROJ: 251-380-21-01

Sesvete, 11. veljače 2021.

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 28.1.2021. do 5.2.2021.  donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u utorak 16. veljače 2021. u 10:30 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto 2 (dva) izvršitelja kuhar/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

1. NATALIE MICHELLE JURIĆ- BARE
2. ŽELJKO KRAIĆ
3. NADA GABUD
4. ŠTEFICA ŠAKA
5. DARIO BELJAK
6. JOSIPA TOPALOVIĆ
7. KATARINA BRANDES
8. RENATA LEHPAMER

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 1. 2021. 12:39

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8. 10 360 SESVETE

KLASA:  112-01/21-01/07
URBROJ: 251-380-21-01
Sesvete, 27. siječnja 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20 ), Osnovna škola Brestje, Sesvete, dana 27. siječnja 2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za zapošljavanje kuhara/ice

 

 • 2 izvršitelja – m/ž, na neodređeno puno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Prijevoz: u cijelosti 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20 ) i Pravilnikom o radu OŠ Brestje, – završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku diplome (svjedodžbe)
 3. preslika domovnice
 4. preslika rodnog lista
 5. elektronički zapis kandidata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ravnopravnom statusu (ne starije od 1 mjesec od dana objave natječaja)
 6. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona  o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rok.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka, s tima da je prije izbora po pozivu Povjerenstva, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.  Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Osnovne škole Brestje.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na razgovor s Povjerenstvom. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri kompetencija putem razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te mjesto i vrijeme održavanja razgovora s Povjerenstvom objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Brestje, www.os-brestje-zg.skole.hr u rubrici Natječaji.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Brestje.

               Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Brestje, , da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine br. 42/18).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

Osnovna škola Brestje, Potočnica 8. 10 360 SESVETE

s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU".

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja 28.siječnja do 5.veljače 2021. godine.

Ravnatelj: 
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 18. 12. 2020. 22:55

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8. 10 360 SESVETE
KLASA:112-01/20-01/147
URBROJ:251-380-20-01

SESVETE, 17.prosinca 2020.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po natječaju

 

OBAVIJEST

Na natječaj za radna mjesta objavljen na internetskoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i internetskoj  stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao 23.11.2020. do 3.12.2020.

Školski odbor Osnovne škole Brestje, Potočnica 8., 10360 Sesvete, na sjednici  održanoj 11.12.2020. na prijedlog ravnatelja izabrao je sljedeće kandidate:

 • za radno mjesto učitelja/ice  informatike na neodređeno puno radno vrijeme, B.U
 • za radno mjesto učitelja/ice informatike na nepuno određeno radno vrijeme M.B

 

Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Poziv

Autor: Administrator , 7. 12. 2020. 23:09

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

 

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete
KLASA: 112-01/20-01/153
URBROJ: 251-380-20-01
Sesvete, 7.prosinca 2020.

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 23.11.2020. do 3.21.2020.  donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u četvrtak 10. prosinca 2020. u 10:00 sati, u uredu ravnatelja 

za radno mjesto 1 (jedan) izvršitelja učitelja/ice informatike, na neodređeno puno radno vrijeme

 1. Bernarda Ursa

za radno mjesto 1 (jedan) izvršitelj učitelja/ice informatike, na određeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno, odnosno 4,8 sati dnevno)

 1. Mateja Bertović

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 120/10, 82/19) vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc. Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 23. 11. 2020. 10:30

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 23.studenog 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

1.) UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

2.) UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na određeno skraćeno radno vrijeme
(24 sata tjedno, odnosno 4,8 sati dnevno)

 

UVJETI: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

 

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 23.studenog  2020. do 3. prosinca 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

Ravnatelj škole:
mr.sc Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 13. 11. 2020. 11:32

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8, 10360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-01/146
ZRBROJ: 251-380-20-01

SESVETE, 4.STUDENI 2020.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po natječaju

 

OBAVIJEST

Na natječaj za radna mjesta objavljen na internetskoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao od 14.10.2020. do 22.10.2020.

Školski odbor Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, na sjednici održanoj 30. listopada 2020. na prijedlog ravnatelja izabrao je sljedeće kandidate:

 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme MARIJU KRIŠTO
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme ANU MARIJU NJEGAČ
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme VARLERIJU RUKAVINU
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno neodređeno radno vrijeme MARINU KALAICU

 

RAVNATELJ ŠKOLE:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 26. 10. 2020. 14:22

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete
KLASA: 112-01/20-01/132
URBROJ: 251-380-20-01
Sesvete, 26. listopada 2020.

 

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 14.10.2020. do 21.10.2020.  donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u četvrtak 29. listopada 2020. u 11:00 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto  učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme tri izvršitelja/ice
 •  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme jedan izvršitelj/ica.

 

1. NIKOLINA ADAMOVIĆ

2. MATEA SVIBEN

3. MARIJA KRIŠTO

4. VALERIJA RUKAVINA

5. ANA MARIJA NJEGAČ

6. IVANA JANDRIČKO

7. ANITA JEREN

8. ANDREA OREČ

9. MARINA KALAICA

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 120/10, 82/19) vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

 

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 19. 10. 2020. 10:45

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 14. 10. 2020. 14:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 14. listopada 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.) UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 3 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme

2.) UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

 

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 14. listopada  2020. do 22 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

                                                                                                                             Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Poziv

Autor: Administrator , 12. 10. 2020. 08:39

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

 

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete

KLASA: 112-01/20-01/107
URBROJ: 251-380-20-01

Sesvete, 8. listopada 2020.

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 28.9.2020. do 6.10.2020. donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u srijedu 14. listopada 2020. u 11:30 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto  učitelja/ice razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme
 1. VALENTINA ŠERMAN
 2. MATEJA BERTOVIĆ

 

 • za radno mjesto  učitelja/ice informatike, na određeno puno radno vrijeme

1. DOLORES GRGURIĆ
2. MARIN FUŠTIN

 

- za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme

 1. MAJA BANDALO
 2. MARTINA FIAMENGO KORETIĆ

 

u srijedu 14. listopada 2020. U 12:00 sati, u uredu ravnatelja

 

- za radno mjesto spremačice, na neodređeno puno radno vrijeme

1. BRANKICA KULIĆ
2. MARINA BALIJA

3. MARIJA GALOVIĆ

 

- za radno mjesto domar-ložač centralnog grijanja, na neodređeno puno radno vrijeme

1. RENATO PUKLIN
2. DAMIR GABUD

3. MARIJAN MARKOVIĆ

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 120/10, 82/19) vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:21

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28.rujna 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. SPREMAČICA ŠKOLE - na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

          Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna  2020. do 6 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

                                                                                             

Ravnatelj škole:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28. rujna 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 1. DOMAR- LOŽAČ – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno –tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

 

              Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna 2020. do 6 .listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:05

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28.rujna 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 1. UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme
 2. UČITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme
 3. UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna  2020. do 6 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

 

Ravnatelj škole
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Zastava škole

Spomenica OŠ Brestje

ODMORKO
Zimovanje
Kurikulum OŠ Btrestje

 

e-Dnevnik linkovi

OŠ Brestje u šk. godini 2016./2017. prešla je na E-dnevnik sustav.

Youtube kanal OŠ Brestje

KLIK - školski list

 

 

 

 

 

Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - Informacije za roditelje o zlouporabi droga

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Infokup

 

Anketa
Ako mislim da ću na ispitu dobiti lošu ocjenu:

CMS za škole logo
Osnovna škola Brestje Sesvete / Potočnica bb, HR-10360 Sesvete / os-brestje-zg.skole.hr / ured@os-brestje-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju