preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brestje Sesvete

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj

Autor: Administrator , 23. 11. 2020. 10:30

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 23.studenog 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

1.) UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

2.) UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na određeno skraćeno radno vrijeme
(24 sata tjedno, odnosno 4,8 sati dnevno)

 

UVJETI: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

 

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 23.studenog  2020. do 3. prosinca 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

Ravnatelj škole:
mr.sc Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 13. 11. 2020. 11:32

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
POTOČNICA 8, 10360 SESVETE

KLASA: 112-01/20-01/146
ZRBROJ: 251-380-20-01

SESVETE, 4.STUDENI 2020.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po natječaju

 

OBAVIJEST

Na natječaj za radna mjesta objavljen na internetskoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je trajao od 14.10.2020. do 22.10.2020.

Školski odbor Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, na sjednici održanoj 30. listopada 2020. na prijedlog ravnatelja izabrao je sljedeće kandidate:

 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme MARIJU KRIŠTO
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme ANU MARIJU NJEGAČ
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme VARLERIJU RUKAVINU
 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na puno neodređeno radno vrijeme MARINU KALAICU

 

RAVNATELJ ŠKOLE:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 26. 10. 2020. 14:22

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete
KLASA: 112-01/20-01/132
URBROJ: 251-380-20-01
Sesvete, 26. listopada 2020.

 

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 14.10.2020. do 21.10.2020.  donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u četvrtak 29. listopada 2020. u 11:00 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto  učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme tri izvršitelja/ice
 •  za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme jedan izvršitelj/ica.

 

1. NIKOLINA ADAMOVIĆ

2. MATEA SVIBEN

3. MARIJA KRIŠTO

4. VALERIJA RUKAVINA

5. ANA MARIJA NJEGAČ

6. IVANA JANDRIČKO

7. ANITA JEREN

8. ANDREA OREČ

9. MARINA KALAICA

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 120/10, 82/19) vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

 

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 19. 10. 2020. 10:45

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 14. 10. 2020. 14:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 14. listopada 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.) UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 3 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme

2.) UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

 

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 14. listopada  2020. do 22 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

                                                                                                                             Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Poziv

Autor: Administrator , 12. 10. 2020. 08:39

POZIV NA USMENU PROCJENU KANDIDATA

 

Osnovna škola Brestje
Potočnica 8. 10 360 Sesvete

KLASA: 112-01/20-01/107
URBROJ: 251-380-20-01

Sesvete, 8. listopada 2020.

Temeljem članka 10.st.2 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Brestje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj raspisan od 28.9.2020. do 6.10.2020. donosi

O D L U K U

Pozivaju se kandidati koji su pravodobno poslali svoje prijave i zadovoljili formalne uvjete iz natječaja da pristupe na usmenu provjeru (intervju) sa članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u prostorije Osnovne škole Brestje i to

 u srijedu 14. listopada 2020. u 11:30 sati, u uredu ravnatelja 

 • za radno mjesto  učitelja/ice razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme
 1. VALENTINA ŠERMAN
 2. MATEJA BERTOVIĆ

 

 • za radno mjesto  učitelja/ice informatike, na određeno puno radno vrijeme

1. DOLORES GRGURIĆ
2. MARIN FUŠTIN

 

- za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme

 1. MAJA BANDALO
 2. MARTINA FIAMENGO KORETIĆ

 

u srijedu 14. listopada 2020. U 12:00 sati, u uredu ravnatelja

 

- za radno mjesto spremačice, na neodređeno puno radno vrijeme

1. BRANKICA KULIĆ
2. MARINA BALIJA

3. MARIJA GALOVIĆ

 

- za radno mjesto domar-ložač centralnog grijanja, na neodređeno puno radno vrijeme

1. RENATO PUKLIN
2. DAMIR GABUD

3. MARIJAN MARKOVIĆ

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 120/10, 82/19) vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu. Predviđeno trajanje usmene provjere (intervjua)  je 10 minuta po kandidatu.

Kandidati koji ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Predsjednik Povjerenstva:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:21

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28.rujna 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. SPREMAČICA ŠKOLE - na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

          Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna  2020. do 6 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

                                                                                             

Ravnatelj škole:
mr.sc.Miše Kutleša

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28. rujna 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 1. DOMAR- LOŽAČ – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno –tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

 

              Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna 2020. do 6 .listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

Ravnatelj škole:
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 09:05

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj  Osnovne škole Brestje, Potočnica 8, Sesvete, dana 28.rujna 2020. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 1. UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme
 2. UČITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme
 3. UČITELJA/ICU INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:opći i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

     Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su dužni priložiti: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis
 • diplomu/dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje, ne starije od 15 dana od dana raspisivanja natječaja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

 

Priložene isprave dostavljaju se u  neovjerenom  presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brestje, Potočnica 8, 10360 Sesvete, s naznakom «za natječaj».

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Na web-stranici Škole www.os-brestje-zg.skole.hr bit će objavljene upute o terminu , području te mjestu i načinu održavanja procjene u školi. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole

Rok za prijavu kandidata je od 28. rujna  2020. do 6 . listopada 2020. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj i oglasnoj ploči ustanove.

 

Ravnatelj škole
mr.sc. Miše Kutleša

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Zastava škole

Spomenica OŠ Brestje

ODMORKO

Priloženi dokumenti:
Plakat Odmorko.jpg

Zimovanje
Kurikulum OŠ Btrestje

 

e-Dnevnik linkovi

OŠ Brestje u šk. godini 2016./2017. prešla je na E-dnevnik sustav.

Youtube kanal OŠ Brestje

KLIK - školski list

 

 

 

 

 

Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - Informacije za roditelje o zlouporabi droga

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Infokup

 

Anketa
Ako mislim da ću na ispitu dobiti lošu ocjenu:

CMS za škole logo
Osnovna škola Brestje Sesvete / Potočnica bb, HR-10360 Sesvete / os-brestje-zg.skole.hr / ured@os-brestje-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju